ระบบการเรียนแบบออกถนนจริง
ดีอย่างไร
  • เป็นทางลัดไปสู่ความชำนาญและ

ปลอดภัยอย่างรวดเร็ว

  • ลดอัตราการเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ

หลังจากเรียนจบ

  • ใช้เวลาเรียนระยะสั้น
  • ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น
  • ได้เรียนรู้จากของจริงดีกว่าการ

สมมุติเหตุการณ์ด้วยวิธี

อบรม หัดในสนาม หรือหัดกับคอมพิวเตอร์

การจำลองเหตุการณ์ให้ความรู้สึกไม่

เหมือนจริงแน่นอน

  • เสี่ยงอยู่กับครูที่มีความชำนาญ

มีความปลอดภัยมากกว่าไปเสี่ยง

คนเดียวหลังเรียนจบ

  • คุ้นเคยกับถนนทุกสภาพ
  • ทุกอย่างที่เรียนคือเหตุการณ์จริง
  • มีความกล้าและมั่นใจที่จะขับออกถนน

ร่วมกับผู้อื่นอย่างรวดเร็ว

  • ไม่สร้างปัญหาให้สังคมและการจราจร
2 / 3